top of page

1. Warunki

Wchodząc na stronę internetową pod adresem http://bratzlips.com, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi warunkami korzystania z usługi, wszystkimi obowiązującymi prawami i regulacjami oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i znaków towarowych.

2. Korzystaj z Licencji

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej BratzLips.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a w ramach tej licencji nie możesz:

  1. modyfikować ani kopiować materiałów;

  2. wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);

  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej BratzLips.com;

  4. usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub

  5. przenosić materiałów na inną osobę ani „kopiować” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

 2. Ta licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez BratzLips.com w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie internetowej BratzLips.com są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. BratzLips.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

 2. Ponadto BratzLips.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku BratzLips.com ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na stronie BratzLips.com strony internetowej, nawet jeśli BratzLips.com lub autoryzowany przedstawiciel BratzLips.com został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie BratzLips.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. BratzLips.com nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jego stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. BratzLips.com może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej. BratzLips.com nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

BratzLips.com nie dokonał przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza na swojej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez BratzLips.com. Korzystanie z takiej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

BratzLips.com może zmienić niniejsze warunki korzystania ze swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem amerykańskim, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

 

 

Warunki korzystania

bottom of page